Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Sławomira Michalika

W serwisie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania naszej kancelarii, możliwości kontaktu, zakres właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Sławomira Michalika.

W dziale licytacje znajdują się informacje o aktualnych licytacjach ruchomości i nieruchomości.

Do pobrania są również typowe wzory wniosków egzekucyjnych.

Informujemy, że począwszy od 2010 roku w Kancelarii Komornika Sądowego Sławomira Michalika jest sukcesywnie wdrażany elektroniczny dostęp do baz danych:

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
  • Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI),
  • Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG (DW1, DW4)
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO

co umożliwia uzyskiwanie informacji z w/w instytucji w terminach 1 - 3 dni.

Kancelaria Komornika Sądowego Sławomira Michalika jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu


Art. 1. Komornik sądowy, [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Art. 2.

  1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
  3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1)  wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2)  wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3)  sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

1)  doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2)  na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
3)  weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
 

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.  Nr 133, poz. 882) tekst jednolity z dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191)Podkreślamy, iż strona niniejsza ma charakter przede wszystkim informacyjny i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i sugestii prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Katowice - Zachód w Katowicach Sławomir Michalik
Kancelaria Komornicza 40-014 Katowice ul. Mariacka 37/5A
telefon / faks: (32) 20 00 146,  telefon: (32) 78 10 768 , telefon komórkowy: 501 320 545 e-mail:
komorniksm@gmail.com
ING Bank Śląski O/Katowice nr konta: 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506